Różne rodzaje restrukturyzacji – którą wybrać?

Różne rodzaje restrukturyzacji – którą wybrać?

Jeśli przedsiębiorstwo znalazła się w poważny kryzys, wierzytelności wobec wspólników zwiększają się w zastraszającym tempie, a rozpoczęcie procedury bankructwa zdaje się być jedynym możliwym rozwiązaniem, prawdopodobnie przyszedł czas na wypróbowanie innej opcji: restrukturyzacji.

Postępowanie restrukturyzacyjne – na ratunek upadającym spółkom

Restrukturyzację można określić jako transformację podmiotu mającą na celu uniknięcie jego upadłości i w konsekwencji zwiększenie jego wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są wyraźnie w wyższym stopniu nastawione na właścicieli firm i dają im sporo instrumentów do doprowadzenia do układu z wierzycielami. Również postępowania toczą się szybciej niż w latach poprzednich i nie wymagają tylu formalności. Restrukturyzacja daje wiele pozytywnych rezultatów: pomagają przystopować egzekucje komornicze, wstrzymać realizację niepomyślnych ugód, spowolnić pędzącą spiralę zadłużenia, a zwłaszcza uratować spółkę przed bankructwem.

Postępowania restrukturyzacyjne – o zatwierdzenie układu, przyspieszone układowe, sanacyjne

Wymieniona wyżej ustawa dopuszcza cztery sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Są to:
– postępowanie układowe, na które decydują się z reguły właściciele firm zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sąd może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres trwania takiego postępowania jest częstokroć dłuższy aniżeli rok, bowiem w sprawach odnoszących się do wierzytelności spornych, to sędzia postanawia o ostatecznej wysokości zobowiązania.
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu oraz zaakceptowaniu spisu zobowiązań w uproszczonym trybie. Toczy się ono przed sądem, aczkolwiek w domyśle ma prowadzić do rychłego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten rodzaj restrukturyzacji trwa zwykle nie dłużej niż pół roku.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od czynności mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, daje dłużnikowi sposobność przeprowadzenia działań sanacyjnych, a jednocześnie gwarantuje bardzo szeroką ochronę przed windykacją. Łączy się to jednak z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez udziału sądu. W tym postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy współudziale z nadzorcą układu, którego notabene sam wybiera, samodzielnie przeprowadza rozmowy z wierzycielami i zbiera ich pisemne głosy. Zadaniem sędziego jest tutaj jedynie zatwierdzenie układu zgodnie z decyzją wierzycieli.

Warto podkreślić, iż funkcjonują ograniczenia, które wpływają na to, który typ restrukturyzacji można zastosować w konkretnym przypadku. Np. postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe można rozpocząć tylko wtedy, gdy kwota zobowiązań spornych nie wykracza ponad 15% całkowitych wierzytelności, w innym przypadku właściwe jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego lub układowego. Działania restrukturyzacyjne są wielopłaszczyznowe, w związku z tym jeżeli podejmujesz decyzję o ich przeprowadzeniu, ale nie jesteś pewien, który typ będzie właściwy dla Twojego przedsiębiorstwa, obligatoryjnie zgłoś się po poradę do doradcy restrukturyzacyjnego.