Nie otrzymałeś zapłaty za fakturę? Skorzystaj z opcji wystawienia noty księgowej

nota księgowa na 40 euro

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później zderza się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu był to ogromny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w przypadku pojawienia się zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie umożliwiło wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków działań upominawczych, a może wystawiać bezzwłocznie?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 roku może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Warto zaznaczyć, iż notę księgową można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, na dodatek bez konieczności uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych nierzadko przez wiele lat dobrych układów biznesowych. Przecież przyczyną zwłoki w przelaniu opłaty mogą być chwilowe kłopoty finansowe lub niespodziewane niedopatrzenie dłużnika, a nie jego celowy zabieg. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Sprawdź generator not księgowych

W momencie, gdy przedsiębiorca ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem ustawa mówi o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada również wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]