Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach także obecnie, dużo osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych), banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, wzrasta ilość postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w wielkim skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych środków nie jest równy – przeważająca ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są zazwyczaj niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami zostaje obarczona wyłącznie jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co 30 dni, kwartał, 6 miesięcy lub rok. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient dostaje niewielką część z funduszu, który do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, stąd często właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.